Like us Follow us

Privacyverklaring

Volgende privacyverklaring geeft u meer duiding over de verwerking van persoonsgegevens bij Verkeerd Geparkeerd vzw en uw rechten inzake privacy. Verkeerd Geparkeerd vzw houdt zich hierbij aan de regels van de GDPR (European Union General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Identiteit van Verkeerd Geparkeerd vzw

Naam organisatie: Verkeerd Geparkeerd vzw
Maatschappelijke zetel: Kammerstraat 22 9000 Gent
Contactpersoon & privacyverantwoordelijke: Aäron Bardyn
E-mailadres: coordinatie@verkeerdgeparkeerd.be

2. Welke gegevens verzamelt Verkeerd Geparkeerd vzw?

2.1. Vrijwilligers

De organisatie verzamelt je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, aanspreektitel, gsm-, telefoon- en rekeningnummer, deelnames aan activiteiten en vormingen en je lidmaatschap van de vereniging.

2.2. Leden

De organisatie verzamelt je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, aanspreektitel, deelnames aan activiteiten en vormingen. Bij de organisatie van een kamp verzamelt de organisatie ook medische gegevens.

2.3. Websitegebruiker (contactformulier)

Als je ons contacteert via het contactformulier op de website, ontvangen wij jouw e-mailadres, taal, tijdzone en geslacht.

2.4. Websitebezoeker

Alle webservers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van Verkeerd Geparkeerd vzw raadpleegt. Deze data wordt automatisch gewist na drie dagen. Deze serverlogbestanden bevatten volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, de pagina die werd bezocht, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website van Verkeerd Geparkeerd vzw.

2.4.1. Cookies

Onze website verzamelt twee types cookies. Enerzijds maken wij gebruik van Google Analytics, waardoor we inzicht krijgen in de populariteit en efficiëntie van de website. Alle data wordt geanonimiseerd en geobfusceerd opgeslagen, en wordt automatisch verwijderd na 14 maanden. We gebruiken deze om inzicht te krijgen in welke pagina’s populair zijn, hoeveel actieve gebruikers we hebben, op welk type apparaten de website bezocht wordt, uit welke landen onze bezoekers komen, etc. In geen geval hebben wij toegang tot persoonlijke gegevens van de websitebezoeker. Door een ingebouwd opt-in mechanisme door middel van een pop-up, kan de gebruiker ervoor kiezen om de tracking uit te schakelen.

Anderzijds zijn er cookies die gebruikt worden door het administratiegedeelte van onze website, die enkel toegankelijk is voor leden. Deze cookies staan in voor het vlot updaten en aanpassen van onze website, en bevatten geen persoonlijke informatie. Als kernleden een aanpassing willen doorvoeren aan de website, geven zij toestemming dat de website deze cookies verzamelt. Deze goedkeuring kan te allen tijde herzien worden.

3. Wat is het doel van de verwerking?

De organisatie gebruikt deze verzamelde gegevens om

 • Leden- en vrijwilligersadministratie te voeren
 • Vrijwilligers op de hoogte te houden van de werking
 • Contact op te nemen in het kader van het vrijwillig engagement of een activiteit
 • Gemaakte onkosten terug te storten
 • Activiteiten, kampen en vormingen te plannen
 • Dringende info te verschaffen in geval van medische noodzaak
 • Haar subsidies bij de overheid te verkrijgen

4. Legaliteit van de gegevensverzameling

Het verstrekken van persoonsgegevens aan Verkeerd Geparkeerd vzw is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst (bv. vrijwilligerscontract) te sluiten.

5. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Sommige gegevens die door Verkeerd Geparkeerd vzw worden verzameld, worden gedeeld met een derde partij. Die correspondentie is beperkt tot de volgende twee situaties:

 • Bij een samenwerking met een andere groep binnen Verkeerd Geparkeerd, worden deze gegevens gedeeld met deze groep.
 • Bij een samenwerking met Wel Jong Niet Hetero worden deze gegevens gedeeld met desbetreffende organisatie.
 • Bij de aanvraag van een lidkaart, worden de gegevens gedeeld met çavaria.
 • In geval van medische noodzaak (een ongeluk, ziekte) op kamp worden medische gegevens en het rijksregisternummer gedeeld met hulpverleners. Deze communicatie wordt gerechtvaardigd door het feit dat het om een vitaal belang gaat.

Los daarvan maakt Verkeerd Geparkeerd vzw op haar websites ook gebruik van cookies en Google Analytics. Meer info daarover vind je in onze cookieverklaring (sectie 2.4.1).

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens opgeslagen?

De verzamelde persoonsgegevens bij registratie worden uiterlijk tot 1 jaar na deelname of lidmaatschap bewaard. Daarnaast heeft elke betrokkene uiteraard op elk moment het recht om hun gegevens te laten verwijderen (het recht om vergeten te worden).

De verzamelde persoonsgegevens van vrijwilligers worden bewaard voor een periode tot 10 jaar na het engagement.

Logbestanden op de webserver worden bijgehouden voor een periode van drie dagen. Informatie op Google Analytics vervalt automatisch na 14 maanden.

7. Hoe worden de persoonsgegevens verkregen?

Alle persoonsgegevens die Verkeerd Geparkeerd vzw verzamelt en verwerkt, worden rechtstreeks bij de betrokkene verkregen. Verkeerd Geparkeerd vzw doet hiervoor dus geen beroep op derden.

Hiernaast maakt de website van Verkeerd Geparkeerd vzw wel gebruik van cookies, die op zich ook persoonsgegevens kunnen bevatten. Meer informatie daarover vind je in de cookieverklaring, sectie 2.4.1.

8. Wat zijn je rechten en hoe oefen je ze uit?

Als betrokkene bij Verkeerd Geparkeerd vzw kan je volgende rechten uitoefenen en hiertoe een verzoek indienen:

 • het recht op informatie
 • het recht op toegang, inzage en kopie
 • het recht op aanpassing van onjuiste of onvolledige gegevens
 • het recht van bezwaar
 • het recht om vergeten te worden (je gegevens laten verwijderen)
 • het recht op de beperking van de verwerking tot welbepaalde doeleinden
 • het recht van intrekking van toestemming
 • het recht op overdraagbaarheid aan een andere verantwoordelijkheid
 • het recht van weigering
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering
 • het recht van klacht bij de privacycommissie

Aangezien Verkeerd Geparkeerd vzw over rechtmatige doelen beschikt voor de verwerking van gegevens en daarbij proportioneel en transparant werkt, vraagt zij niet opnieuw de toestemming van de betrokkene. Deze kunnen uiteraard wel alle bovenvermelde rechten uitoefenen. Bovenstaande rechten kunnen uitgeoefend worden door een verzoek in te dienen bij Verkeerd Geparkeerd vzw. Dit kan per e-mail (zie contactgegevens onder punt 1). De privacyverantwoordelijke zorgt er dan voor dat het verzoek binnen de week wordt ingewilligd.

9. Hoe worden je gegevens beveiligd?

Je persoonsgegevens worden door Verkeerd Geparkeerd vzw op verschillende manieren beveiligd:

 • De database voor het beheer van contactgegevens wordt beveiligd d.m.v. wachtwoorden en enkel kernleden hebben toegang
 • Verkeerd Geparkeerd vzw doet aan actief datalekmanagement
 • Verkeerd Geparkeerd vzw beschikt over een privacyverantwoordelijke

Je kan op de hoogte blijven van eventuele updates in de privacyverklaring door deze opnieuw te raadplegen. De versie die online staat, is altijd de meest recente.